ציר זמן

אבני דרך עיקריות בהתפתחות החברה

1953
ייסוד והקמת החברה
1959
הקמת מתקן מילוי הגפ"מ בקרית אתא
2000-2010
רכישת פעילות חלק ניכר מסוכני הגז של החברה
2011
ייזום והקמת מתקנים סולאריים
2012
תחילת הזרמת גז טבעי לצרכי תעשייה
2014
מימוש הפעילות הסלוארית
2014
הפעלת מתקן דחיסת גז טבעי באלון תבור
2018
כניסה לפעילות תדלוק אוטובוסים בגז טבעי
2019
רכישה ע״י אלקו
2019-2020
תחילת הקמת תחנת קוגנרציה